Set พื้นฐานจาก 0 ถึง N5

รายละเอียดคอร์ส

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเริ่มจาก 0 ถึงเตรียมสอบ JLPT N5

 •  คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนไม่มีพื้นฐาน (29 ชั่วโมง)
  เริ่มต้นจาก0เรียนรู้ตัวอักษรและตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • คอร์สเรียนไวยากรณ์เบื้องต้น มินนะ1 (42 ชั่วโมง)
  เรียนรู้โครงสร้างประโยคพื้นฐานและคำศัพท์
 • คอร์สเรียนไวยากรณ์เบื้องต้น มินนะ2 (65 ชั่วโมง)
  เรียนรู้โครงสร้างรูปประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆ
 •  

แถมฟรี

 • ไฟล์แบบฝึกหัดเสริม
 • ไฟล์แบบฝึดหัดการแปลทุกบท

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่พื้นฐาน จนถึง N5 (รายละเอียด 150 ชั่วโมง)

 • เริ่มต้นจาก0 ปูพื้นฐานเรื่องตัวอักษรทั้งฮิรางานะ คาตาคานะ
 • เรียนรู้ทุกเสียงที่มีในภาษาญี่ปุ่น
 • ปูพื้นฐานเรื่องตัวเลข เช่น เวลา นาที เดือน วัน วันที่ และคำแสดงคำถามที่ใช้บ่อย

เรียนรู้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน และสามารถแต่งประโยคง่ายๆได้ เช่น

 • เรียนรู้การบอกชื่อ อาชีพ อายุ
 • การบอกวัน เวลา ช่วงเวลา ของการกระทำต่างๆ
 • การบอกการเดินทางไป มา กลับ ด้วยยานพาหนะ ในสถานที่ และกับบุคคลต่างๆ
 • เรียนรู้การใช้คำกริยาพื้นฐาน เช่น กิน ดื่ม ดู ฟัง อ่าน เรียน พูดคุย ฯลฯ
 • เรียนรู้การผันคำกริยาและคำคุณศัพท์ใน Tense (รูปกาล) ต่างๆอย่างถูกต้อง
 • การบอกความรู้สึก ชอบ เกลียด ถนัด ความต้องการของตัวเอง ฯลฯ
 • เรียนรู้รูปประโยคการเปรียบเทียบขั้นกว่า ขั้นที่สุด
 • เนื้อหาเสริมและแบบฝึกหัดการแปล

เรียนรู้โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานต่อจากเล่ม 1 เช่น

 • เรียนรู้คำกริยาที่ผันเป็นรูปต่างๆ เช่น て form/ない form/Plain form ฯลฯ
 • เรียนรู้รูปประโยค ขอร้อง คำสั่ง ห้ามฯลฯ
 • รูปประโยคที่ใช้พูดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้น
 • การใช้รูปประโยคแบบธรรมมดาที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน
 • รูปประโยคสมมติและบอกลำดับเหตุการณ์
 • รูปประโยค การให้ การได้รับ การกระทำจากผู้อื่น
 • เนื้อหาเสริมและแบบฝึกหัดการแปล

การทบทวน เน้นการทำข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับ N5

 • สรุปและทบทวนเนื้อหาในมินนะ เล่ม 1-2 (25บท)
 • พาทำข้อสอบจริงของปีเก่าๆ
 • เฉลยและอธิบายพร้อมสอดแทรกเทคนิคการทำข้อสอบ

 

คลิปตัวอย่างการสอนตัว